TH EN
A A A

อียูตรวจประเมินระบบควบคุมผักสดไทย

13 กุมภาพันธ์ 2551    4813 ครั้ง

             นายวิชา ธิติประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้แจ้งเตือนผ่านระบงด่วน (RASFF) มา โดยประเทศผู้นำเข้าปลายทางได้รายงานการตรวจพบสินค้าพืชผักนำเข้าจากไทยมีปัญหา 399 ครั้ง  โดยแยกเป็นตรวจพบสิ่งต้องห้าม 13 ครั้ง  มีศัตรูพืชติดไป 197 ครั้ง และปัญหาอื่นๆ เช่น ลักลอบสอดไส้สินค้า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนำเข้า 106 ครั้ง  จำนวนนี้ตรวจพบการปยเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์ในผักสด ผักแช่แข็ง 27 ครั้ง  ขณะที่แจ้งตรวจพบสารกตค้างเดินค่ามาตรฐานลดลงเหลือเพียง 12 ครั้ง  ชนิดพืชที่แจ้งเตือน  อาทิ  มะเขือ  มะระ  หระพา ขึ้นฉ่าย พริก ผักชีฝรั่ง ใบแมงลัก ใบมะกรูด ขิง หอมแดง ฝรั่ง มะม่วง  เป็นต้น

            นายวิชากล่าวด้วยว่า  เดือนมีนาคมนี้  สหภาพยุโรปจะส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Food and Veterinarian Office (FVO) เข้ามาประเมินระบบควบคุมสารตกค้างในการผลิตสินค้าพืชผักของไทย  โดยเน้นผักสดเป็นหลัก  ซึ่งจะตรวจตั้งแต่แหล่งปลูก โรงคัดบรรจุสินค้า  ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  และด่านตรวจพืช ณ จุดส่งออกด้วย

ที่มา  :  คมชัดลึก

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?