TH EN
A A A

ทีมวิจัยมะกันเผยผลวิจัยการล้างไก่ดิบต่อความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อ

2 พฤษภาคม 2565   

                ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลของการล้างเนื้อสัตว์ปีกต่อการปนเปื้อนเชื้อในครัว แต่กลับพบว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบที่ไม่ล้างเนื้อไก่ยังคงทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในสลัดได้เช่นกัน ซึ่งการศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คนที่กล่าวว่าตนล้างเนื้อสัตว์ปีกก่อนนำไปประกอบอาหาร โดยทีมวิจัยได้แนะนำแก่ผู้เข้าร่วมจำนวน 142 คนก่อนการทดสอบ ว่าไม่ควรล้างเนื้อสัตว์ปีกก่อนนำไปประกอบอาหาร เนื่องจากน้ำจากการล้างเนื้อไก่ดิบสามารถกระเซ็นปนเปื้อนอ่างสำหรับล้างและพื้นผิวอื่น ๆ ในครัวและอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารปนเปื้อน ส่วนผู้เข้าร่วมที่เหลือนั้นไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว แล้วจึงให้ผู้เข้าร่วมทำการประกอบอาหารโดยใช้น่องไก่ก่อนจะทำสลัด และให้ทำความสะอาดครัวแบบที่ทำที่บ้าน หลังจากนั้นทีมวิจัยจะเก็บตัวอย่างเชื้อจากสลัดและพื้นผิวในครัว
                ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 39 ของผู้ที่ไม่ได้รับคำแนะนำไม่ได้ล้างเนื้อไก่ก่อนนำไปประกอบอาหาร ในขณะที่กลุ่มผู้ได้รับคำแนะนำและไม่ได้ล้างเนื้อไก่อยู่ที่ร้อยละ 93 และมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าระดับของการปนเปื้อนเชื้อในสลัดทั้งที่ทำโดยผู้ที่ล้างและไม่ได้ล้างเนื้อไก่นั้นใกล้เคียงกัน
                หนึ่งในผู้วิจัยกล่าวว่า การปนเปื้อนเชื้อในสลัดที่ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทำขึ้น อาจเกิดจากการล้างมือไม่สะอาดหลังจากจับเนื้อไก่ดิบและอาจเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอในการทำความสะอาดอ่างสำหรับล้างและพื้นผิวใกล้เคียงก่อนการล้างผักและเตรียมสลัด ซึ่งพื้นผิวใกล้เคียงจะมีการปนเปื้อนต่ำกว่าอ่างสำหรับล้าง เเต่ทั้งนี้คาดว่าการปนเปื้อนเชื้อในอ่างสำหรับล้างนั้นมาจากเนื้อไก่ดิบไม่ว่าผู้เข้าร่วมทดสอบจะล้างหรือไม่ล้างเนื้อไก่ดิบก่อนประกอบอาหารก็ตาม ดังนั้น การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นความสำคัญของการป้องกันการปนเปื้อนในอ่างสำหรับล้าง การล้างมือ และการทำความสะอาดพื้นผิวในการเตรียมอาหาร

ที่มา : Food Poisoning Bulletin สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?