TH EN
A A A

USDA เผยแพร่กฎเกณฑ์สุดท้ายของ OOL สำหรับผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก!

26 เมษายน 2565   

                กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ประกาศกฎระเบียบฉบับสุดท้ายหรือ Final Rule เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดปศุสัตว์ หรือ “Origin of livestock (OOL)” ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับเปลี่ยนผ่านมาตรฐานการผลิตโคนมไปสู่มาตรฐานอินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์โคนมทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก USDA ว่าได้ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ
                การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะช่วยกระตุ้นผู้ผลิตให้เกิดการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์โคนมอินทรีย์ ซึ่งกำกับดูแลโดย National Organic Program (NOP) ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับสุดท้ายอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตอินทรีย์ หรือเริ่มต้นด้วยการสร้างฟาร์มแห่งใหม่สำหรับผลิตโคนมอินทรีย์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังกำหนดให้การบริหารจัดการแม่โคเป็นอย่างน้อย 1 ใน 3 ช่วงสุดท้ายของระยะการตั้งท้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการผลิตอินทรีย์

ที่มา : The Cattle Site/DairyHerd/USDA สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?