TH EN
A A A

EU แก้ไขค่า MRL ของสาร Cyantraniliprole ในแอปริคอต

25 เมษายน 2565   

               เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) สำหรับแอปริคอต (Apricots) และกำหนดค่า MRL สำหรับสารไซแอนทรานิลิโพรล (cyantraniliprole) ในพืชผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ตาม Article 6 ของ Regulation (EC) No 396/2005 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:
     - EU ต้องการกำหนดค่า MRL สำหรับสารกำจัดแมลง cyantraniliprole ในพืชผลทางการเกษตร และแก้ไขค่า MRL ที่พบในแอปริคอต (apricots) มันฝรั่ง (potatoes) ส่วนรากและหัวของพืช (tropical root and tuber vegetables) แตงกวา (cucurbits; inedible peel) ผักกาดหอมและผักสลัด (lettuces and salad plants) ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage) และส่วนใบเขียวของพืชวงศ์ผักกาดอื่นๆ (leafy brassica) ยกเว้น ผักเคล (kale) เป็นต้น
     - จากการประเมินความเสี่ยงบ่งชี้ว่า การบริโภคอาหารที่มีสารตกค้างที่เกิดจากการใช้งานสารเดิม (Parent compound) ของสาร cyantraniliprole ไม่น่าจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่ยังไม่สามารถสรุปความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เกิดจากสารที่ได้จากย่อยสลายสารตกค้าง (IN-N5M09 และ IN-F6L99) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรุงอาหารหรือกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ของผลผลิตทางการเกษตร

ที่มา : Selerant/EFSA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?