TH EN
A A A

มาเลเซียแจ้งเตือนสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารของมาเลเซีย

31 มีนาคม 2565   

               กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียได้มีหนังสือแจ้งเตือนสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารของมาเลเซีย โดยตรวจพบสารกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต (Dithiocarbamates) ในสะตอ ซึ่งตามค่ามาตรฐานของมาเลเซียกำหนดให้พบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg  นอกจากนี้ ในประเทศไทย อาเซียน และโคเด็กซ์ยังไม่มีการกำหนด ค่า MRLs สำหรับสารกลุ่ม Dithiocarbamates ในสะตอ จึงใช้ค่า default limit ที่ 0.01 mg/kg
               จึงขอกำชับให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารปฏิบัติตามกฎระเบียบการกำหนดค่า MRLs ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในภาพรวม

ที่มา: กลุ่มอาเซียนฯ มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?