TH EN
A A A

EU ประเมินความปลอดภัย 2-methyloxolane เป็นตัวทำละลายในการสกัดสารอาหาร!

30 มีนาคม 2565   

               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เอนไซต์ และสารช่วยในกระบวนการผลิต (EFSA’s Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids: CEP) เผยแพร่รายงานการประเมินความปลอดภัยของการใช้งานสาร 2-methyloxolane (2-MeOx) เป็นตัวทำละลายในการสกัดอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร ตาม Article 29(1)(a) ของ Regulation (EC) No 178/2002 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:
     - คณะกรรมการประเมินความปลอดภัยของสาร 2-methyloxolane สำหรับใช้เป็นตัวทำละลายในกระบวนการสกัดน้ำมันและโปรตีนจากพืช หรือสำหรับสกัดวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เฮกเซนในปัจจุบัน  
     - ค่า MRLs เสนอใหม่สำหรับ 2-methyloxolane อยู่ที่ 1 mg/kg ที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ไขมัน น้ำมัน หรือเนย และสำหรับการสกัดวัตถุเจือปนอาหาร ฯลฯ
     -  คณะกรรมการคำนวณการได้รับอาหารที่มีศักยภาพสูงสุด (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95) สำหรับเด็กวัยหัดเดิน โดยคิดเป็น 0.32 mg/kg ของน้ำหนักตัว (bw) ต่อวัน
     - จากข้อมูลการศึกษาทางพิษวิทยาแสดงให้เห็นว่า 2-methyloxolane มีความสามารถในการสลายตัวได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการสะสมทางชีวภาพต่ำ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางพันธุกรรม

ที่มา : EFSA/European Commission สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?