TH EN
A A A

เวียดนามเปิดตลาด Stone fruit จากออสซี่อีกครั้ง!

17 มีนาคม 2565   

               ในที่สุดผลไม้ฤดูร้อนจำพวก Stone fruit คือลูกพีช (peaches) และเนคทารีน (nectarines) ของออสเตรเลียก็สามารถกลับเข้าสู่ตลาดเวียดนามได้อีกครั้งหลังจากยุติการค้าไปเมื่อปี 2558 เนื่องจากข้อกังวลด้านแนวทางปฏิบัติภายใต้มาตรการสุขอนามัยพืชของทั้งสองประเทศที่ไม่ตรงกัน โดยในครั้งนี้เวียดนามและออสเตรเลียใช้ระยะเวลาในการเจรจากว่า 5 ปี จนในที่สุดทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะลงนามสนธิสัญญาเปิดตลาดไปเมื่อต้นปี 2565 โดยออสเตรเลียได้ส่งผลไม้ล็อตแรกทั้งสองชนิดไปยังเวียดนามในเดือนมีนาคมและเมษายน 2565 เป็นการนำร่อง และจะเริ่มเพิ่มปริมาณส่งออกขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และยังไม่อนุญาตให้ส่งออกลูกพลัม (plums) หรือแอปริคอต (Apricot) ของออสเตรเลียไปยังเวียดนาม ซึ่งสมาพันธ์ผู้ประกอบการ Summerfruit Export Development Alliance (SEDA) ของออสเตรเลียเองก็หวังว่าจะสามารถส่งออกผลไม้ดังกล่าวไปยังเวียดนามได้เพิ่มเติมต่อไป

ที่มา : Produce Plus Magazine/FruitNet/NhanDan สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?