TH EN
A A A

CODEX เผยแพร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Kava

16 มีนาคม 2565   

              เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 CODEX Alimentarius ได้เผยแพร่มาตรฐานระดับภูมิภาคสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Kava สำหรับผสมกับน้ำ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:
     - มาตรฐานฉบับนี้ถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์คาวาสดหรือแห้ง (fresh or dried kava products) สำหรับนำมาผสมน้ำเตรียมเป็นเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่นับรวมกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาวาสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อาทิ เพื่อการรักษาทางการแพทย์ หรือการใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร เป็นต้น
     - ไม่อนุญาตให้ใช้สารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์คาวาที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานนี้
     - ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสารปนเปื้อนที่กำหนดโดย CODEX และต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดทั้งหมด เช่น ปราศจากศัตรูพืช และการปนเปื้อนจากภายนอกหรือจากสิ่งแปลกปลอม
     - การเก็บรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์คาวาสดจะต้องผ่านกระบวนการแช่แข็งโดยวิธี Quick Frozen และเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 °C สำหรับผลิตภัณฑ์คาวาแห้งจะต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและมีความชื้นไม่เกิน 12%
     - การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ต้องมี “วิธีการใช้หรือคำแนะนำการใช้งาน” ที่ชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่าย

ที่มา : CODEX/CAC สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?