TH EN
A A A

เคนยาระงับส่งออกอะโวกาโดปรามเก็บผลอ่อน

7 มีนาคม 2565    24 ครั้ง

                ผลไม้หลายชนิดจำเป็นต้องรอให้ผลสุกแก่เต็มที่ก่อนการเก็บเกี่ยว แต่การค้าขายและส่งออกสินค้าเกษตรอย่างไม่ซื่อตรงอาจชักนำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวก่อนเวลาเพื่อช่วงชิงพื้นที่การตลาด หนึ่งในสินค้าดังกล่าว ได้แก่ อะโวกาโด ซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องรอให้สุกแก่ก่อนเก็บเกี่ยว มิฉะนั้นจะไม่สามารถบริโภคได้
                เคนยาก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกอะโวกาโดรายสำคัญของทวีปแอฟริกา ปัญหาการเก็บและส่งออกผลอ่อนจึงนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพพจน์สินค้าของประเทศ ล่าสุด ภาครัฐของเคนยาได้สั่งระงับการส่งออกอะโวกาโดตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2564 และต่ออายุมาตรการในช่วงต้นปี 2565 นี้ ครอบคลุมอะโวกาโดพันธุ์ Hass และ Fuerta โดยไม่รวมสายพันธุ์ผลใหญ่ต่าง ๆ และผลผลิตนอกฤดู นอกจากนั้นยังเตือนผู้ส่งออกให้ใช้ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้จัดหาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิกถอนใบอนุญาต และให้ผู้ส่งออกบรรจุอะโวกาโดในภาชนะขนส่งอย่างเหมาะสม   

ที่มา : CapitalFM  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?