TH EN
A A A

EU ประเมินความปลอดภัย Glucosylated Steviol glycosides เป็นสารเติมแต่งอาหาร!

7 มีนาคม 2565   

                เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้เผยแพร่รายงานการประเมินความปลอดภัยของสารให้ความหวาน Glucosylated Steviol Glycosides เป็นวัตถุเจือปนอาหารและสารแต่งกลิ่นรสตาม Regulation (EC) No 1331/2008 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:
     - สารให้ความหวาน glucosylated Steviol Glycosides (GSG) ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยการใช้เอนไซม์ CGTase สายพันธุ์ที่ไม่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม โดย GSG ที่จะนำไปเป็นสารแต่งกลิ่นรสต้องประกอบไปด้วย GSG ที่มีกลูโคสเชื่อมต่อกัน 1-20 โมเลกุลที่จับกับโมเลกุล steviol glycosides หลัก
     - การบริโภคประจำวันที่ยอมรับได้ (ADI) ที่ 4 มก./กก. ของน้ำหนักตัว (bw) ต่อวัน สำหรับสาร steviol glycosides (E960) สามารถนำไปปรับใช้กับ GSG ได้       
     - การประเมินความปลอดภัยด้านพิษวิทยาสนับสนุนว่าสามารถใช้ GSG เป็นสารปรุงแต่งอาหารตามที่เสนอได้

ที่มา : Selerant/EFSA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?