TH EN
A A A

นักวิจัยจีนเล็งดันมะขามป้อมเป็นวัตถุดิบอาหารโคนม

4 มีนาคม 2565    58 ครั้ง

               ด้วยรสเปรี้ยวและฝาดที่เป็นเอกลักษณ์ของผล Amla fruit หรือมะขามป้อม (Phyllanthus emblica) มักไม่เป็นที่นิยมสำหรับการบริโภคของมนุษย์และเหลือทิ้งจำนวนมหาศาล ส่งผลให้ทีมนักวิจัยชาวจีนและสหรัฐฯ ได้ทำการศึกษานำผลมะขามป้อมมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับโคนม โดยจะแบ่งกลุ่มทดสอบ 3 กลุ่ม โดยจะสุ่มให้อาหารที่เป็นผลมะขามป้อมปริมาณแตกต่างกันคือ 200 400 และ 600 กรัมต่อวัน เพื่อดูความสามารถในการย่อยสลายอาหาร พารามิเตอร์ของการหมักย่อยในกระเพาะส่วนต้น (รูเมน) และการผลิตน้ำนมของโคนม ผลจากการวิจัยถูกตีพิมพ์ในวารสาร Animal Feed Science and Technology แสดงให้เห็นว่า ผลมะขามป้อมไม่มีผลต่ออัตราการกินได้ต่อวัน (Feed intake; FI) แต่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำนม ส่วนประกอบในน้ำนมและความสามารถในการหมักย่อยในกระเพาะส่วนรูเมน โดยการให้ผลมะขามป้อมปริมาณ 600 กรัมต่อวัน จะสามารถเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนียและยูเรียในน้ำนมที่ผลิตได้และจะทำให้โคนมผลิตน้ำนมลดลง โดยจากผลลัพธ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผลมะขามป้อมสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์สำหรับโคนมทางเลือกได้ถึงปริมาณ 400 กรัมต่อวัน แต่ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอานาคต

ที่มา : Allaboutfeed สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?