TH EN
A A A

ผู้บริโภคญี่ปุ่นกังวลความปลอดภัยอาหาร

7 กุมภาพันธ์ 2551   

            แบบสำรวจความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shimbun ญี่ปุ่นซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2551จากผู้บริโภค 3,000 คนใน 250 พื้นที่ทั่วประเทศ  มีแบบสอบถามที่ใช้ได้ 1,780 แบบสอบถาม ผลการสำรวจปรากฏดังนี้
           • 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
           • สำหรับสาเหตุของความกังวลมีหลายประการ  (สาเหตุมากกว่า 1 เรื่องได้)
- โดย 71% ระบุสาเหตุว่า เกิดจากเหตุการณ์ติดฉลากอาหารผิด
-  57% จากการนำเข้าอาหารเพิ่มขึ้น
- และ 50% จากความวิตกกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างทางการเกษตร
- นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อถือในฉลกาอาหารลดลงจาก 61% ในปี 2547 เหลือเพียง 11% ในการสำรวจครั้งล่าสุด
           •   นักวิเคราะห์เปิดเผยว่า การติดฉลากอาหารผิดมีผลทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค  ที่เห็นว่าสาเหตุที่ติดฉลากอาหารผิดเกิดจากผู้บริหารบริษัทมีจรรยาบรรณแย่ลง 85% การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 50% และบทลงโทษผู้กระทำผิดไม่รุนแรง 37%

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว
ญี่ปุ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?