TH EN
A A A

นักวิจัยพบฉลากน้ำตาลช่วยลดพฤติกรรมกินหวานได้

4 มีนาคม 2565   

                นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ศึกษาแนวทางการติดคำเตือนด้านสุขภาพด้วยรูปภาพบนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เพื่อประเมินอิทธิพลของฉลากต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการเลือกซื้อเครื่องดื่มให้แก่บุตรหลาน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า การติดฉลากคำเตือนในรูปแบบของรูปภาพ สามารถช่วยลดการเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้ถึง 17% อย่างไรก็ตาม นักวิจัยจำเป็นต้องขยายไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมในประชากรกลุ่มใหญ่ เพื่อประเมินประสิทธิผลของฉลากข้างต้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น  โรคอ้วน โดยนักวิจัยหวังว่าผลของการศึกษาฉลากคำเตือนแบบรูปภาพนี้ จะสามารถช่วยต่อสู้กับปัญหาโรคอ้วนทั่วโลกได้ 

ที่มา : NewfoodMagazine สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?