TH EN
A A A

UK ยังประเมินความปลอดภัยไทเทเนียมไดออกไซด์ไม่แล้วเสร็จ

4 มีนาคม 2565   

                ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2: E171) เคยได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อแต่งสีขาวให้กับผลิตภัณฑ์ แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยและพบว่าสารดังกล่าวที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสารพันธุกรรมของผู้บริโภคได้ และนำมาสู่การประเมินว่าไม่ปลอดภัย โดย EFSA และถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อวัตถุปรุงแต่งอาหารที่ได้รับอนุญาตของสหภาพยุโรป (EU) เป็นผลในปี 2565 นี้ แต่การออกจากสถานะสมาชิก EU ทำให้สหราชอาณาจักร (UK) ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว
                ปัจจุบันภาควิชาการและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล UK อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัยของไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งภาควิชาการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนวทางของ EU โดยมองว่ายังมีหลักฐานสนับสนุนไม่เพียงพอ ในขณะที่การใช้แนวทางป้องกันไว้ก่อนของ EU เป็นการสร้างความตระหนกให้กับประชาชนโดยไม่จำเป็น รวมทั้งเสนอเพิ่มเติมว่าหากอนุภาคของสารดังกล่าวไม่ใช่ขนาดนาโนควรนับว่าปลอดภัยได้      

ที่มา : FoodNavigator  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?