TH EN
A A A

นักวิจัยคลี่ปมข้อกังวลไมโครพลาสติกในพืชผัก

25 กุมภาพันธ์ 2565   

                คณะนักวิจัยร่วมจากเนเธอร์แลนด์และจีนได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณพลาสติกขนาดเล็กกว่าระดับไมโครเมตร (submicrometre plastics) ที่อาจดูดซับไว้ได้ในผักกาดและข้าวสาลี โดยการทดลองปลูกพืชดังกล่าวแล้วรดด้วยน้ำที่ผสมอนุภาคพลาสติก จากนั้นนำมาวัดปริมาณอนุภาคพลาสติกในส่วนต่าง ๆ ของพืช พบว่าพืชดูดซับอนุภาคพลาสติกไว้ต่ำกว่าไมโครพลาสติกที่พบในวัสดุปลูกถึง 10 เท่า โดยพบมากในบริเวณราก และพบได้น้อยในส่วนที่ใช้บริโภค
               ทั้งนี้นักวิจัยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโอกาสที่อนุภาคพลาสติกขนาดเล็กมากเหล่านั้นจะอยู่บนพื้นผิวของผลผลิตมีมากกว่าจะอยู่ภายในจากการดูดซับ เพราะพื้นผิวผลผลิตสัมผัสกับวัสดุพลาสติกต่าง ๆ โดยตรงตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงการจัดจำหน่าย และแม้ว่าปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก แต่ภาควิชาการทั้งวิทยาศาสตร์และกฎหมายก็ได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีความสนใจและมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กโดยคำนึงถึงปัจจัยลักษณะเดียวกับความเสี่ยงของอนุภาคนาโน

ที่มา : https://phys.org/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?