TH EN
A A A

แคนาดาเปิดใช้การใช้งานเอนไซม์ Lactase จาก K. lactis ในผลิตภัณฑ์นมบางชนิด

24 กุมภาพันธ์ 2565   

                เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงาน Health Canada ได้ประกาศบังคับใช้และเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรายชื่อเอนไซม์อาหารที่ได้รับอนุญาตสำหรับเปิดการใช้งานเอนไซม์ Lactase ที่ได้จากยีสต์ Kluyveromyces lactis สายพันธุ์ DS 80496 ในกระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากนมบางชนิด มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:  
  - อนุมัติเปิดการใช้งานเอนไซม์ β-galactosidase หรือ Lactase (EC 3.2.1.23) จากยีสต์ K. lactis DS 80496 เป็นเอนไซม์อาหารที่ใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากนมบางชนิด (standardized และ unstandardized dairy) เช่น นมปรุงแต่ง (flavored milk) นมสำหรับผลิตเป็นไอศกรีม นมข้นหวาน (sweetened condensed milk) เวย์ (whey) โยเกิร์ต (yogurt) และดุลเซ่ เด เลเช่ (Dulce de leche)
  - เอนไซม์ β-galactosidase ถูกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารในขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายน้ำตาล (Lactose) เพิ่มความหวานของผลิตภัณฑ์นมและปรับปรุงเนื้อสัมผัสหรือเพิ่มปริมาณของแข็งในผลิตภัณฑ์นมบางชนิด
  - จากข้อมูลด้านการก่อภูมิแพ้ เคมี จุลชีววิทยา โภชนาการ และการศึกษาทางพิษวิทยาสนับสนุนว่าเอนไซม์ β-galactosidase ที่ได้จาก K. lactis นั้นมีความปลอดภัย

ที่มา : Selerant/Health Canada สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?