TH EN
A A A

จีนแก้ไขกฎระเบียบจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์

31 มกราคม 2565   

               จีนเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่เริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มีแนวทางนโยบายที่จะมุ่งลดการใช้ทรัพยากรและปริมาณขยะ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและสร้างขยะหากใช้เกินความเหมาะสม หน่วยงานด้านการกำกับดูแลตลาดและหน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าของจีนจึงได้ออกกฎระเบียบแก้ไขกฎระเบียบฉบับเดิมที่ว่าด้วยการจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มากเกินไปสำหรับสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องสำอาง
               สาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตัดสินว่าบรรจุภัณฑ์ใดมากเกินไปหลายประเด็น อาทิ เกณฑ์กำหนดสัดส่วนระหว่างสินค้ากับพื้นที่ว่างในบรรจุภัณฑ์ (Interspace Ratio) ที่เดิมขึ้นอยู่กับชนิดสินค้านั้น ระเบียบใหม่ทำให้เกณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณสุทธิของสินค้า เช่น สินค้ามีปริมาณสุทธิ 30-50 กรัม จะมีสัดส่วนของพื้นที่ว่างได้ไม่เกิน 40% เป็นต้น และได้มีการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์พื้นที่จำเป็นเพื่อป้องกันสินค้าจากการกระแทก จากระเบียบเดิมที่กำหนดไว้ที่ 0.6 สำหรับสินค้าทุกประเภท ระเบียบใหม่จะใช้ตามแต่ประเภทสินค้า เช่น เครื่องดื่ม กำหนดไว้ที่ 5.0 และขนมปังกรอบ กำหนดไว้ที่ 10.0 เป็นต้น        
 

ที่มา : https://www.natlawreview.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?