TH EN
A A A

EU ปรับเปลี่ยนค่า MRLs ของ fosetyl/phosphonic acid

27 มกราคม 2565   

              เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 หน่วยงาน EFSA แห่งสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระดับสารตกค้างสุงสุด (MRLs) สำหรับสารกลุ่ม fosetyl-Al หรือ fosetyl/phosphonic acid ที่เกิดจากการใช้สารโพแทสเซียมฟอสโฟเนต (potassium phosphonates) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ตามมาตรา 6 ของRegulation (EC) 396/2005 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ :
     - คำกำจัดความของสารตกค้างกลุ่ม fosetyl-Al หมายถึง สารฟอสอีทิล (fosetyl) กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid) และเกลือของกรดฟอสโฟนิก
     - เสนอระดับการใช้สารโพแทสเซียมฟอสโฟเนต (potassium phosphonates) ไว้อยู่ที่ 60 มก./กก. หรือ 40 มก./กก. สำหรับชาร์ด/บีทรูท (chards/beet leaves) และสำหรับน้ำผึ้ง (honey) กำหนดอยู่ที่ตั้งแต่ 0.5 - 150 มก./กก. หรือ 100 มก./กก.   
     - มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะเสนอค่า MRLs ใหม่ของสารตกค้างสำหรับใช้ในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ใบของชาร์ด/บีท และน้ำผึ้ง
     - จากการศึกษาการบริโภคสารตกค้างกรดฟอสโฟนิกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดจากการใช้สารโพแทสเซียมฟอสโฟเนตในสินค้าโภคภัณฑ์ข้างต้นนั้นพบว่าปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ที่มา : Selerant/EU Official Journal สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?