TH EN
A A A

แคนาดาเปลี่ยนแปลงแบบตรารับรองการตรวจสอบ เลื่อนบังคับใช้ ม.ค. 2566

14 มกราคม 2565   

               CFIA ของแคนาดาได้เปลี่ยนแบบตรารับรองสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ ตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป ปลาและอาหารทะเล และเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่จำเป็น ซึ่งเดิมมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละกลุ่มตามข้อบังคับเดิมนั้น ตามข้อบังคับใหม่ตรารับรองจะใช้รูปแบบเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2565 แต่ด้วยภาวการณ์ของโควิด-19 ที่อาจทำให้ผู้ประกอบการประสบความยากลำบากในการปรับเปลี่ยน CFIA จึงขยายเวลาเปลี่ยนผ่านออกไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 กองการนำเข้าและส่งออกอาหารของ CFIA จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับเปลี่ยนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทราบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการค้า

ภาพประกอบ ตัวอย่างตรารับรองเดิม (ซ้าย) ตามกลุ่มสินค้า และตรารับรองใหม่ (ขวา)

ที่มา : CFIA  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?