TH EN
A A A

อังกฤษเปิดรับความเห็นฉลากก่อภูมิแพ้เพิ่มเติม

5 มกราคม 2565   

              วันที่ 6 ธันวาคม 2564 หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานอาหาร (Food Standard Agency: FSA) ได้เผยแพร่ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ที่ระบุว่า ‘อาจมี’ หรือ ‘may contain’ เพื่อเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
     - กฎหมายการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน กำหนดให้ต้องระบุสารก่อภูมิแพ้หลักซึ่งมีทั้งหมด 14 ชนิด  หากมีการใช้เป็นส่วนประกอบหรือเป็นสารช่วยในกระบวนการผลิต
     - แนะนำให้ติดฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ที่อาจเกิดกระบวนการผลิตหรืออื่นๆ เช่น บนอาหารสำเร็จรูป ช็อกโกแลตแท่ง บิสกิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่วางขายในซูเปอร์มาเก็ต และอาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ เช่น ผัก ผลไม้ตามท้องตลาด อาหารตามสั่งในร้านอาหาร รวมถึงอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมขาย ณ สถานที่ผลิต  
     - นอกจากการให้ข้อมูลโดยการติดฉลากซึ่งโดยทั่วไปนิยมระบุคำว่า ‘อาจมี’ หรือ ‘may contain’ แล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลทางวาจา การระบุสัญลักษณ์ หรือด้วยวิธีอื่นๆ

ที่มา : FSA/Selerant  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?