TH EN
A A A

เมกาไฟเขียวนำเข้าสัตว์ปีกจากโปแลนด์!

3 ธันวาคม 2564   

                ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปของโปแลนด์พร้อมส่งออกและนำเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯแล้ว หลังจากหน่วยงาน FSIS ของ USDA ได้มีมติให้กฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของโปแลนด์นั้นเทียบเท่ากับรัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (Poultry Products Inspection Act: PPIA) และระบบตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ โดยโปแลนด์ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดของ APHIS เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคในสัตว์บางชนิด เนื่องจากในปี 2564 นี้โปแลนด์ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) อย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาของเชื้อซาลโมเนลลาที่มักเป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?