TH EN
A A A

EU อัพเดต! แก้ไขปริมาณ Benzovindiflupyr ในสมุนไพรสดและดอกไม้กินได้

19 พฤศจิกายน 2564   

                เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ทาง EFSA ได้เผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับ “การปรับเปลี่ยนปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับสารเบนโซวินดิฟลูไพร์ (Benzovindiflupyr) ในสมุนไพรสด (fresh herbs) และดอกไม้กินได้ (edible flowers)” ตามมาตรา 6 ของระเบียบ Commission Regulation (EU) 396/2005 มีเนื้อหาจากการศึกษาโดยสรุปดังต่อไปนี้ :
     1. จากการศึกษาระบุว่าเมื่ออยู่ในขั้นตอนการแปรรูปพื้นฐาน เช่น การพาสเจอร์ไรส์ การอบ การหมัก การต้ม และการฆ่าเชื้อ สาร Benzovindiflupyr นั้นมีกระบวนการ hydrolysis ที่มีเสถียรภาพและความคงตัว
     2. จากการการวิเคราะห์พบว่า วิธีตรวจสอบหาปริมาณสารตกค้างนั้นเพียงพอที่จะเสนอปริมาณ limit of quantitation (LOQ) ของสาร Benzovindiflupyr ที่ระดับ 0.01 มก./กก. และ MRLs อยู่ที่ 1.0 มก./กก. สำหรับสมุนไพรสดและดอกไม้ที่รับประทานได้
     3. การบริโภคสารตกค้างที่เกิดจาก Benzovindiflupyr ทั้งในระสั้นและระยะยาวนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/eu-revises-maximum-residue-limits-for-benzovindiflupyr-in-fresh-herbs-and-edible-flowers สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?