TH EN
A A A

บราซิลอนุมัติใบรับรองใหม่สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์นมของสหรัฐฯ

17 พฤศจิกายน 2564   

                 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการจัดหาอาหารของบราซิล (MAPA) ได้เผยแพร่รูปแบบใบรับรองใหม่ที่เป็นใบรับรองผลิตภัณฑ์นมสำหรับการส่งออกของสหรัฐอเมริกามายังบราซิล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและทางการบราซิลได้แจ้งปรับปรุงใบรับรองด้านสุขภาพหลายฉบับสำหรับสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาที่ส่งออกมายังบราซิล โดยสินค้าที่เข้าข่ายต้องขอใบรับรองในรูปแบบใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม เนื้อวัว และปลา เป็นต้น โดย MAPA ได้กำหนดระยะเปลี่ยนผ่านใบรับรองผลิตภัณฑ์นมเก่ามาเป็นใบรับรองใหม่ภายในระยะเวลา 60 วัน (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว) รวมถึงช่วงระยะเวลาในการขอใบรับรองแบบใหม่ ซึ่งทางการบราซิล คาดว่า กระบวนการขอใบรับรองรูปใหม่นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/brazil-success-story-brazil-approves-new-certificate-us-dairy-exports
สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?