TH EN
A A A

ด่วน!!! ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปจีน ต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบใหม่ 248 ย้ำบางกลุ่มต้องแจ้งก่อน 25 ต.ค. นี้!!!

15 ตุลาคม 2564   

               ตามที่จีนประกาศระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ โดยระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
     1) กลุ่มสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับ 18 กลุ่มสินค้า
     2) กลุ่มสินค้าที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับ GACC สำหรับสินค้านอกเหนือจาก 18 กลุ่มข้างต้น ผ่าน website www.singlewindow.cn หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
               ในการนี้ จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเร่งตรวจสอบและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสำหรับสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่าน CA ตามระเบียบ 248 เพื่อส่งออกไปจีน
สำหรับผู้ผลิตอาหารที่เข้าข่ายที่ต้องส่งรายชื่อแสดงความประสงค์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของไทย เพื่อให้ฝ่ายไทยได้รวบรวมแจ้งให้ GACC ทราบ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นี้ ต้องเข้าข่ายทั้ง 2 เงื่อนไข ได้แก่
     1. เป็นผู้ผลิตอาหารที่เคยมีประวัติส่งออกไปจีนตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ถึงปัจจุบัน
     2. เป็นผู้ผลิตอาหารในกลุ่มสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบของไทย (ไม่รวมกลุ่มสินค้า 4 ชนิด ที่เคยมีการขึ้นทะเบียนผ่านระเบียบฉบับที่ 145 ไปแล้ว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม และรังนก) โดยติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสินค้านั้นๆ
               ในที่นี้หมายถึง 14 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ไส้สำหรับทำไส้กรอก ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ น้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากแป้งสำเร็จรูปยัดไส้ ธัญพืชเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชบดเพื่อการอุตสาหกรรมและข้าวมอลต์ ผักสด ผักอบแห้งและถั่วอบแห้ง เครื่องปรุงรส ถั่วและเมล็ดพืช ผลไม้แห้ง เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ไม่ผ่านการคั่ว อาหารจำเพาะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
               โปรดพิจารณารายละเอียด นิยามแต่ละกลุ่มสินค้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่แนบมาเพื่อพิจารณาเงื่อนไขการแจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าว
               ทั้งนี้ หากท่าน ไม่ได้เข้าข่ายตามเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่สามารถแจ้งได้ทันเวลา สามารถแจ้งขอขึ้นทะเบียนได้ในภายหลัง โดยต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ 248 และเงื่อนไขตามที่จีนกำหนดต่อไป
               หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตามระเบียบฉบับที่ 248 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อมายัง กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่หมายเลข 02-561-2277 ต่อ 1319 หรือ aseanchina.acfs@gmail.com

สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารเเนบ.pdf 774 KB 9132

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?