TH EN
A A A

บราซิลวางแผนขยายตลาดสัตว์ปีกไปยังยุโรปและจีน

29 กันยายน 2564    52 ครั้ง

                ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมโปรตีนจากสัตว์แห่งบราซิล (ABPA) พบว่า ปัจจุบันบราซิลสามารถผลิตเนื้อไก่ได้ถึงปีละ 14.5 ล้านตัน ซึ่งจำนวนการผลิตดังกล่าวเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 40% หรือเป็นปริมาณกว่า 4.35 ล้านตัน นอกจากนั้นรายงานจากทางการบราซิล รายงานว่า ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกฮาลาลมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในจีนและยุโรปที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยจากสถิติ 5 เดือนแรกในปี 2564 พบว่า ซาอุดีอาระเบียมีการนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลเป็นปริมาณกว่า 26% รองลงมา คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่มีอัตราการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกรวมประมาณ 27% ตามข้อมูลที่นำเสนอโดยทางการบราซิล

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Brazil-increases-sales-of-halal-poultry-to-Europe-and-China/4928 สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?