TH EN
A A A

จีนออกคำแนะนำการตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดการติดฉลากอาหารนำเข้า

17 กันยายน 2564    235 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักบริหารทั่วไปของศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการตีความในมาตรา 30 ของกฎหมายข้อ 249 ซึ่งมีหมายเหตุเกี่ยวกับการตีความในมาตรา 30 ที่ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดฉลากสำหรับอาหารที่นำเข้า ได้แก่ เนื้อสัตว์สดและแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารสำหรับการบริโภคพิเศษ คำแนะนำดังกล่าวเป็นการชี้แจงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรา 30 และข้อบังคับก่อนหน้านี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/china-interpretative-guidance-imported-food-labeling-requirements-decree-249   สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?