TH EN
A A A

เม็กซิโกเสนอการเปลี่ยนแปลงการใช้ฉลากออร์แกนิก

17 กันยายน 2564   

               สำนักเลขาธิการเกษตรและการพัฒนาชนบทของเม็กซิโก (SADER) ประกาศร่างข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมการใช้ตราประทับอินทรีย์และเกณฑ์การติดฉลากอินทรีย์อื่น ๆ รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ใช้สำหรับการติดฉลากผลิตอินทรีย์ในเม็กซิโกด้วย ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อกำหนดที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2556 
               ทั้งนี้ร่างข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังเปิดรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้โดยยังไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดเปิดรับความเห็นสาธารณะ

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/mexico-proposed-changes-mexico-organic-labeling-use สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?