TH EN
A A A

จีนเสนอร่างฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กเล็ก

9 กันยายน 2564   

                เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริหารงานด้านกฎระเบียบการตลาดแห่งรัฐ (SAMR) ได้เผยแพร่ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับควบคุมการติดฉลากและการทำเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นมผงสูตรสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
     1. ฉลากผลิตภัณฑ์นมผงสูตรสำหรับทารกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของด้านอาหาร ซึ่งเนื้อหาของฉลากต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และไม่ใช้คำกล่าวอ้างที่เกินจริง
     2. นมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุ 0-6 เดือน ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงข้อมูลโภชนาการสำหรับทารกและเด็กเล็กที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่สามารถอ้างการมีอยู่ของส่วนผสมเพิ่มเติมได้ โดยให้แสดงในรูปแบบข้อความที่ไม่ใช่บนพื้นที่แสดงหลัก
     3. พื้นที่แสดงเนื้อหาหลักของฉลากผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณสุทธิ และหมายเลขทะเบียน โดยพื้นที่แสดงผลนี้สามารถมีได้เฉพาะสัญลักษณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่มุมของพื้นที่แสดงผลหลักได้
     4. ผลิตภัณฑ์ควรมาจากสัตว์เพียงชนิดเดียว หากในกรณีที่วัตถุดิบโปรตีนนมที่ใช้มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จำเป็นต้องระบุสัดส่วนของวัตถุดิบและแหล่งกำเนิดของสัตว์ไว้ในรายการส่วนผสม
     5. ส่วนผสมในรายการส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์ต้องทำเครื่องหมายอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ หากเป็นส่วนผสมที่ประกอบด้วยส่วนผสมอื่นตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป (ยกเว้นวัตถุเจือปนอาหารแบบผสม) ให้ระบุชื่อของส่วนผสมที่เป็นสารประกอบในวงเล็บโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย
     6. การบริโภคที่แนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ควรเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยถ้อยคำที่ใช้ต้องมีความชัดเจน และหลีกเลี่ยงคำว่า "ต้อง" และ "เข้มงวด"
                โดยขณะนี้ SAMR ได้สิ้นสุดกระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณชนขั้นต้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/china-china-notifies-draft-labeling-infants-and-young-children สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?