TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ประเดิมปลูกข้าวสีทองเชิงพาณิชย์ชาติแรกของโลก

9 กันยายน 2564   

                ข้าวสีทองเป็นข้าวดัดแปรพันธุกรรมที่นักวิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสารอาหารลงในข้าว มุ่งหวังให้ใช้ข้าวสายพันธุ์นี้ในการขจัดปัญหาขาดแคลนสารอาหารในประเทศกำลังพัฒนา แต่การเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมของข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวทำให้ประเทศต่าง ๆ ยังมีความกังวลถึงความปลอดภัยในการบริโภคของมนุษย์ จึงยังไม่มีการอนุญาตให้นำข้าวดังกล่าวออกมาเพาะปลูกเพื่อการค้าและเป็นอาหารของมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมาหลายทศวรรษ จนล่าสุดฟิลิปปินส์ได้เริ่มประเมินความปลอดภัยของข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวในปี 2562 จนถึงปี 2564 ก็ได้ยอมรับว่าข้าวสายพันธุ์นี้มีความปลอดภัยไม่ต่างไปจากข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิม และให้ใช้ปลูกเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ได้ โดยฟิลิปปินส์คาดหวังว่าข้าวสีทองนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ฟิลิปปินส์บรรลุเป้าหมายที่ 2 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งว่าด้วยการขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการของประชากร

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?