TH EN
A A A

ฝรั่งเศสล้ำ! เตรียม “ฉลากรักษ์โลก" รับรองผลิตภัณฑ์

20 สิงหาคม 2564   

              ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมกันตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2593 จึงมีการสร้างกลไกให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมมากขึ้นในการก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยแนวคิดหนึ่งคือการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคของตน ผ่านฉลากสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุดฝรั่งเศสได้ออกแบบฉลากสิ่งแวดล้อมใหม่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ฉลากรักษ์โลก” ระบุถึงระดับคะแนนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าในแง่มุมการใช้สารกำจัดศัตรูพืช การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบต่อสภาพอากาศ และสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งนับได้ว่าครอบคลุมขึ้นกว่าที่ผ่านมา และออกแบบเกณฑ์คะแนนของฉลากดังกล่าวด้วยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับรายสินค้าต่าง ๆ ถึง 2,500 รายการแล้วในปัจจุบัน              
 

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?