TH EN
A A A

ญี่ปุ่นหนุนเกษตรในประเทศผ่านการเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค

18 สิงหาคม 2564   

               กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวโครงการ Nippon Food Shift เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตภาคอาหารและเกษตรของญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น หวังผลให้เป็นการส่งเสริมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากในท้องถิ่นผ่านการตระหนักและเข้าใจในคุณค่าของการผลิต โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีทั้งการให้สหกรณ์การเกษตรในท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวมพืชผักที่ผลิตได้ไปส่งมอบเพื่อปรุงเป็นอาหารกลางวันโรงเรียน การสร้างระบบเชื่อมโยงให้ผู้บริโภคสามารถร่วมลงทุนในไร่ชา เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตชาเขียวในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดจำหน่ายมันเผาญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น นอกจากนั้นกิจกรรมทั้งหมดยังถูกนำออกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ และการจัดนิทรรศการในงานประชุมต่าง ๆ ด้วย  

ที่มา : http://english.agrinews.co.jp/ สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?