TH EN
A A A

บราซิลหันมารับประทานไข่และเนื้อไก่มากขึ้น

17 สิงหาคม 2564    47 ครั้ง

              บราซิลเป็นประเทศที่มีการส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี 2563 บราซิลได้เพิ่มปริมาณการส่งออกเนื้อวัวไปยังจีนมากขึ้นส่งผลให้ราคาเนื้อสัตว์ภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบจากรายงานด้านราคาเนื้อสัตว์ในปี 2562 พบว่า ราคาเนื้อหมูภายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 29% ราคาเนื้อวัวเพิ่มขึ้นกว่า16% และราคาเนื้อไก่เพิ่มขึ้นกว่า 17%
              การเพิ่มขึ้นของราคาดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคภายในประเทศหันไปเลือกรับประทานเนื้อไก่และไข่ไก่ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าเนื้อวัวและเนื้อหมู นอกจากนี้ทางการบราซิลได้รายงานว่า ในปี 2564 ยอดขายเนื้อไก่และไข่ไก่เพิ่มขึ้นกว่า 7% และ 9% ตามลำดับ และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2564 นี้

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Brazilian-are-switching-from-beef-to-eggs-and-chicken-meat/4828 สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?