TH EN
A A A

มะกันผุดกฎคุมเก็บเห็ดป่า ป้องกันผู้บริโภคจากเห็ดพิษ

13 สิงหาคม 2564   

               เห็ดป่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบธรรมชาติอันเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในหลายพื้นที่ทั่วโลก แต่การเก็บเห็ดป่าโดยผู้ที่ขาดความชำนาญนั้นอาจทำให้ได้เห็ดพิษปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร และเป็นอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้บริโภคได้ มลรัฐนิวแฮมเชียร์ของสหรัฐอเมริกาจึงออกกฎหมายควบคุมการเก็บเห็ดป่ามาจำหน่ายโดยจะมีการอบรมและทดสอบที่จัดโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐ ก่อนจะได้รับใบอนุญาต แล้วจึงสามารถประกอบกิจการเก็บเห็ดป่ามาจัดจำหน่าย โดยกระบวนการอบรมและรับใบอนุญาตนั้นเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 75 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งกำหนดโทษปรับผู้จำหน่ายเห็ดป่าที่เก็บโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคไว้สูงถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกรณี ซึ่งกำหนดความรับผิดชอบครอบคลุมถึงร้านค้าที่จัดจำหน่าย และ/หรือ ร้านอาหารที่ปรุงเห็ดดังกล่าวบริการให้กับผู้บริโภค และนอกจากมลรัฐนิวแฮมเชียร์แล้วมลรัฐมิชิแกนก็มีกฎระเบียบควบคุมการเก็บเห็ดป่ามาจำหน่ายเช่นกัน โดยสำหรับมลรัฐมิชิแกนกำหนดให้เห็ดป่าที่เก็บมาจำหน่ายต้องผ่านการจัดจำแนกโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตเสียก่อน ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี
               ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีรายงานการบริโภคเห็ดพิษจนได้รับอันตรายบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?