TH EN
A A A

สหภาพยุโรปประเมิน Calcium-fructoborate

6 สิงหาคม 2564   

                เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สหภาพยุโรปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารของอาหารใหม่ (Novel Food: NF) โดยมีการประเมินให้ Calcium-fructoborate เป็นอาหารประเภท NF ตามกฎระเบียบ (EU) 2015/2283
ซึ่งขอบเขตของการประเมินทางวิทยาศาสตร์มีข้อสรุปดังนี้
  • NF ที่ผลิตโดยการสังเคราะห์ทางเคมี ประกอบด้วยปริมาณโบรอนสูงสุดที่ 2.9% แคลเซียม 4.7% และฟรุกโตส 84.2%
  • มีวัตถุประสงค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีปริมาณไม่เกินระดับสูงสุดที่ 220 มก./วัน (ปริมาณโบรอนสูงสุดไม่เกิน 6.4 มก./วัน) และมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป ยกเว้นสตรีมีครรภ์และสตรีที่กำลังให้นมบุตร 
 • ปริมาณโบรอนรวมอยู่ในช่วง 9.6–9.9 มก./วัน
 • ช่วงของปริมาณที่รับได้ต่อวัน (ADI) อยู่ที่ 0.16 มก./กก. ต่อวัน
 • ภายใต้สภาวะของระบบทางเดินอาหาร พบว่า NF จะทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์และความเป็นพิษของโบรอนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
 • ไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการศึกษาทางพิษวิทยาและความเสี่ยงต่อพันธุกรรม
                จากข้อสรุปดังกล่าวถือว่าแคลเซียม fructoborate เหมาะสำหรับ NF และมีความปลอดภัยภายใต้ระดับการใช้ที่นำเสนอไปข้างต้น

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/eu-safety-assessment-of-calcium-fructoborate-as-a-novel-food สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?