TH EN
A A A

การส่งออกสินค้าทะเลแช่แข็งไปยังจีนของเวียดนามลดลง

19 กรกฎาคม 2564    58 ครั้ง

               ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า การส่งออกกุ้งของเวียดนามไปยังจีนลดลง 19% คิดเป็นมูลค่ากว่า 137 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกปลาทะเลลดลง 5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อพิจารณาถึงในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 เวียดนามมีการส่งออกกุ้งกุลาดำสดและแช่แข็งลดลง 26% คิดเป็น 46 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนั้นการส่งออกเนื้อปลาสวายแช่แข็งมีปริมาณการส่งออกลดลง 12% คิดเป็นมูลค่ากว่า 118 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การส่งออกปลาสวายทั้งตัวแช่แข็งกลับเพิ่มขึ้น 78% ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 47 ล้านเหรียญสหรัฐ   
               อย่างไรก็ตามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าทะเลแช่แข็งของเวียดนามยังคงมีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าทะเลแปรรูปชนิดอื่น ๆ กลับมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยทางการเวียดนามคาดว่าสาเหตุดังกล่าวเกิดจากผลกระทบการระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

ที่มา: http://seafood.vasep.com.vn/total-seafood-trade/news/vietnam-increases-exports-of-processed-seafood-reduces-frozen-products-to-china-21985.html สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?