TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเริ่มร่างมาตรฐานอาหารมังสวิรัติ-วีแกน

12 กรกฎาคม 2564   

                สมาคมมังสวิรัติญี่ปุ่นได้เสนอให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร (JAS) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติและวีแกน จนได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่างมาตรฐานดังกล่าวเป็นนัดแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมจะจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
     1. Vegan คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์เลย
     2. Lacto Vegetarian คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ นอกจาก นม น้ำผึ้ง และลาโนลิน
     3. Ovo Vegetarian คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ นอกจาก ไข่ น้ำผึ้ง และลาโนลิน
     4. Lacto-Ovo Vegetarian คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ นอกจาก นม ไข่ น้ำผึ้ง และลาโนลิน
                มาตรฐานฉบับนี้จะเป็นมาตรฐานเฉพาะ (Specific JAS) เพราะมุ่งรับรองสินค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยคาดว่าร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์จะเปิดให้สาธารณชนแสดงความเห็นได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะเป็นผลใช้ปฏิบัติในการรับรองมาตรฐานได้จริงภายในเดือนมีนาคม 2565 

ที่มา : USDA GAIN Report สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?