TH EN
A A A

เม็กซิโกเผยแพร่แนวทางการแสดงฉลากตามกฎระเบียบใหม่

6 กรกฎาคม 2564   

                การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการแสดงฉลากของเม็กซิโก ดังเคยเสนอใน https://warning.acfs.go.th/th/e-magazine/?page=65#book/page19 อาจทำให้ผู้ผลิตหลายรายต้องปรับตัวและอาจมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตรงกัน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานด้านความเสี่ยงทางสุขภาพและสุขอนามัย Mexico’s Health and Sanitary Risks Authority (COFEPRIS) จึงได้จัดทำและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อความชัดเจนและถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวทางดังกล่าว พร้อมภาพตัวอย่างฉลากและตัวอย่างตารางโภชนาการได้จากรายงานภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA GAIN Report) https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Front%20of%20Pack%20Labeling%20Manual%20Published_Mexico%20CIty%20ATO_Mexico_06-04-2021.pdf             

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?