TH EN
A A A

แคนาดาปรับเปลี่ยนรายชื่อสารเคมีที่ใช้สำหรับดองแมงกะพรุน

23 มิถุนายน 2564   

                เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการอาหารของแคนาดาได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้สารเติมแต่งอาหาร โดยมีการอนุญาตให้ใช้โพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตในการดองแมงกะพรุน ซึ่งสารเติมแต่งนี้ ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสารปรับปรุงเนื้อสัมผัสสำหรับอาหารในกลุ่ม unstandardized foods โดยเอกสารทางวิทยาศาสตร์สรุปได้ดังนี้
     • การประเมินในครั้งนี้สนับสนุนว่าโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตปลอดภัยสำหรับใช้ในการดองแมงกะพรุน
     • การประเมินดังกล่าวดำเนินการทั้งในรูปแบบ hydrated and anhydrous
     • ความเข้มข้นที่ได้รับอนุญาตสำหรับโพแทสเซียมซัลเฟตอยู่ที่ 11 ppm.
     • สารก่อภูมิแพ้ทางเคมี จุลชีววิทยา โภชนาการ และพิษวิทยาของโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตสำหรับการใช้งานตามที่ร้องขอ พบว่า มีความปลอดภัย
                ซึ่งระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่มา : https://resources.selerant.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?