TH EN
A A A

FAO รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารในอาเซียน

21 มิถุนายน 2564   

               องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เผยแพร่รายงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารในอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อยกระดับสุขภาวะของผู้บริโภคทั้งในและนอกภูมิภาค และส่งเสริมการค้า เพราะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก แต่ในภูมิภาคเองกลับมีความหลากหลายทางวิถีชีวิตด้านอาหาร และเป็นจุดที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหารได้ เช่น วัฒนธรรม Street Foods และระบบคุณภาพมาตรฐานอาหาร ตลอดจนการควบคุมกำกับดูแล ที่มีระดับแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสมาชิก แนวทางพัฒนาที่ดำเนินการโดยโครงการจึงเป็นการมุ่งปรับระดับมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยอาหารในประเทศสมาชิกให้ทัดเทียมกัน และมุ่งเข้าสู่มาตรฐานระดับ Codex โดยได้จัดการอบรมไปแล้ว 14 ครั้ง ในหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญต่อความปลอดภัยอาหาร ในช่วงปี 2559 – 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายงานดังกล่าวได้จาก http://www.fao.org/3/cb3878en/cb3878en.pdf
               นอกจากนั้น FAO ยังได้จัดการประชุมว่าด้วยความปลอดภัยอาหารในเอเชียแปซิฟิก เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 สามารถศึกษารายงานการประชุมดังกล่าวได้จาก http://www.fao.org/3/cb3863en/cb3863en.pdf          
 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?