TH EN
A A A

สหรัฐฯ ผ่อนผันเลข UFI สถานประกอบการต่างประเทศ

14 มิถุนายน 2564   

                ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่บัญญัติให้สถานประกอบการอาหารในต่างประเทศต้องขึ้นทะเบียนต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (US.FDA) และต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกสองปี มีรอบการต่ออายุครั้งล่าสุดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมาตรการใหม่ที่กำหนดให้สถานประกอบการมีเลข Unique Facility Identifier (UFI) ตามระบบ DUNS นั้น US.FDA ได้รับทราบข้อกังวลจากผู้เกี่ยวข้องว่ากระบวนการขอรับเลขดังกล่าวมีความล่าช้า จึงได้ออกมาตรการผ่อนผันให้การบังคับใช้ข้อกำหนดใหม่นี้เลื่อนออกไปเป็นรอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้สถานประกอบการกรอกสถานะ Pending ไว้ในช่อง UFI ได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564  

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?