TH EN
A A A

สิงคโปร์เข้มห้ามนำเข้า-จำหน่ายเลือดสัตว์

9 มิถุนายน 2564   

                เลือดสัตว์ปรุงสุกเป็นวัตถุดิบอาหารที่คุ้นเคยของชาวไทย แต่สำหรับสิงคโปร์แล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าผิดกฎหมาย เพราะทางการสิงคโปร์มองว่าเลือดสัตว์เป็นวัตถุดิบที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้สูงในระหว่างการเก็บ จึงห้ามนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศสิงคโปร์ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการกระทำความผิดซ้ำจะเพิ่มโทษเป็นปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้การประกอบกิจการนำเข้าอาหารสู่สิงคโปร์จำเป็นจะต้องขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ก่อน และต้องสำแดงรายการนำเข้าให้สอดคล้องกับรายสินค้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในแต่ละครั้งของการนำเข้า
                การประกอบกิจการค้า และนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมาย และมาตรการกีดกันการนำเข้า  

ที่มา : https://www.channelnewsasia.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?