TH EN
A A A

รัสเซียร่างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยของเนื้อสัตว์

4 มิถุนายน 2564   

                รัสเซียแจ้งต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับร่างแก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ว่าด้วยความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ผ่าน G/TBT/N/RUS/114 ซึ่งมาตรการฉบับร่างจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อกำหนด TR  (Technical Regulation) สำหรับการติดฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ บนพื้นฐานข้อมูลและกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยทางการรัสเซียเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

ที่มา : USDA/NIST/FSVPS สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?