TH EN
A A A

จีนแจ้งเวียนจัดทำมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร รับความเห็นถึง 12 มิ.ย. 64

2 มิถุนายน 2564   

                เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 จีนได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหาร โดย้ระบุหลักการ ประเภทและการจัดจำแนกวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และค่าสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้หรือค่าตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ ซึ่งระยะเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับจะสิ้นสุดในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 
                รายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาจีน) https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHN/21_2632_00_x.pdf
   

ที่มา :  กนร.2 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?