TH EN
A A A

เวียดนามแจ้งเวียนรายชื่อสารต้องห้าม รับความเห็นถึง 12 มิ.ย. 64

2 มิถุนายน 2564   

                เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวียดนามได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับประกาศรายชื่อสารที่ถูกห้ามใช้ในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กำหนดรายละเอียด ดังนี้
     - มาตรา 1 ขอบเขตและวิธีการใช้งาน
     - มาตรา 2 รายชื่อสารที่ถูกห้ามใช้ในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
     - มาตรา 3 การใช้บทบัญญัติ
     - มาตรา 4 การกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับองค์กรและเอกชนของเวียดนาม องค์กรระหว่างประเทศและเอกชนที่เวียดนามมีส่วนร่วมในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ องค์กรและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเวียดนาม ซึ่งระยะเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับจะสิ้นสุดในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาเวียดนาม)  http://www.spsvietnam.gov.vn/Data/File/Notice/5803/Circular%20on%20health%20supplement.pdf

ที่มา :  กนร.2  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?