TH EN
A A A

แคนาดาไม่รีบร้อนรับรองเนื้อโคลนนิ่ง

22 มกราคม 2551   
            
   ในขณะที่สหรัฐฯโดย USFDA และกระทรวงเกษตรได้ประกาศรับรองความปลอดภัยด้านอาหารของเนื้อและนมจากปศุสัตว์โคลนนิ่งได้แก่ สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร และแพะไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์นี้     แคนาดายังไม่รีบร้อนที่จะรับรองการประกาศของรัฐบา ลสหรัฐฯ
USFDA ไม่ได้กำหนดให้มีการติดฉลากเนื้อโคลนนิ่งเพราะถือว่าอาหารที่มาจากสัตว์โคลนนิ่งไม่มีความแตกต่างจากอาหารที่มาจากสัตว์มี่ไม่ได้โคลนนิ่ง
 
              Paul Duchesne โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดากล่าวว่า ถึงแท้การเคลื่อนไหวของ USFDA จะถือเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งในการพัฒนานโยบายของแคนาดา   แต่ก็ไม่สามารถจะกล่าวได้ว่ารัฐบาลแคนาดาจะตัดสินใจเรื่องนี้เมื่อไร
 
 
ที่มา : Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?