TH EN
A A A

จีนกู้ธนาคารโลก 400 ล้านเหรียญ ทำโครงการอาหารปลอดภัย

30 เมษายน 2564   

                ประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่และประชากรมาก ทำให้การกระจายองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของอาหารยังไปไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ล่าสุดธนาคารโลกได้อนุมัติวงเงินกู้มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับจีนเพื่อนำไปจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยอาหารและลดความเสี่ยงที่คุกคามความปลอดภัยอาหาร โดยมุ่งเสริมการบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมบนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นรายสินค้าอาหารทะเล เนื้อหมู ผลไม้ และผัก ซึ่งประเมินแล้วว่ามูลค่าเต็มของโครงการอยู่ที่ 735 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นยังมีการเร่งสื่อสารให้ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยอาหารด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างต่อผู้บริโภคทั่วโลก เพราะจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่

              ทั้งนี้มีข้อมูลอีกว่าปัญหาที่เกิดจากอาหารที่ไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบในประชากรจีนในแง่ลดผลิตภาพทรัพยากรบุคคลถึงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือนับเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่าความสูญเสียทั้งหมดของเอเชีย โครงการดังกล่าวจึงนับได้ว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?