TH EN
A A A

ระเบียบใหม่ EU บังคับเผยข้อมูลประเมินความเสี่ยง

29 เมษายน 2564   

                ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป หากผู้ประกอบการต้องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานอาหาร เช่น สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม สารเคมีทางการเกษตร หรือวัตถุเจือปนอาหาร จะต้องนำส่งหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เข้ารับการประเมินความเสี่ยงจาก EFSA ก่อนจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ แต่สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการประเมินความเสี่ยง โดย EFSA จะนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมาแสดงต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่จะยกเว้นหากพิสูจน์ได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจ ซึ่งมาตรการความโปร่งใสดังกล่าวสร้างความกังวลถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป เพราะผู้ประกอบการภายนอกอาจฉวยโอกาสใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในธุรกิจของตนได้ ทั้งนี้ มาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของกระบวนการประเมินความเสี่ยงจะเริ่มบังคับใช้ต่อผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ขอเปิดตลาดไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?