TH EN
A A A

เอธิโอเปียผุดโครงการผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่เลี้ยงไหม-ผึ้ง

26 เมษายน 2564   

                เอธิโอเปียได้รับกองทุนบริจาคจากภาคเอกชนจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำมาจัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตไหมและน้ำผึ้งรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถสร้างงานได้กว่า 12,000 ตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้งและผลิตน้ำผึ้ง และอุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้หญิงถึง 70% และในพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้นสามารถเลี้ยงไหมได้กว่า 7 รอบต่อปี และตลาดในประเทศเองก็ยังมีความต้องการไหมให้โครงการได้หาช่องทางขายสินค้าได้อีก โดยธุรกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป นอกจากนั้นโครงการยังให้ความช่วยเหลือในการวางแผนขยายธุรกิจและประสานแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเกษตรในโครงการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ       
 

ที่มา : https://www.press.et/english/?p=31501  สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?