TH EN
A A A

รัสเซียเพิ่มส่งออกเนื้อสุกรไปยังเอเชีย

7 เมษายน 2564   

                รัสเซียสามารถผลักดันเนื้อสุกรไปยังตลาดเวียดนามเพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่หลายประเทศยังคงเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรค ASF ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกร ในขณะที่รัสเซียสามารถควบคุมโรค ASF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผลกระทบโดยรวมของโรค ASF น้อยกว่าประเทศอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะสุกรที่ได้รับผลกระทบคิดเป็นเพียง 3% ของการผลิตสุกรทั้งประเทศเท่านั้น
                ปัจจุบันตลาดหลักของรัสเซียในการส่งออกเนื้อสุกรไปยังตลาดเอเชีย คือ เวียดนาม ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงถึง 190,000 ตันต่อปี การเพิ่มขึ้นของการส่งออกในครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรค ASF แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีความพยายามเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับเขตปลอดโรคในลักษณะของการแบ่งพื้นที่แพร่ระบาดและไม่มีการแพร่ระบาดของประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก ASF โดยให้มีการอนุญาตนำเข้าเนื้อสุกรจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก ASF ซึ่งหากเกิดข้อตกลงขึ้นก็อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับอุตสาหกรรมสุกรของรัสเซียอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจีนให้การยอมรับข้อตกลงดังกล่าว

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Russia-increases-pork-export-volumes-to-Asia/4543 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?