TH EN
A A A

EU ขยายมาตรการผ่อนปรนช่วงโควิดอีกครั้ง

23 มีนาคม 2564    73 ครั้ง

               สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้คน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารต่าง ๆ ผ่านมาตรการผ่อนปรนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร และรับพิจารณาเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมาตรการผ่อนปรนเหล่านี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยเบื้องแรกกำหนดสิ้นสุดระยะผ่อนปรนในเดือนมิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากสภาวะของการระบาดยังไม่คลี่คลาย มาตรการจึงมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 มีกำหนดสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2564    

ที่มา : www.foodsafetynews.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?